Alimenty od małżonka niewinnego

Powszechnie wiadomo, że małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia może zostać obciążony alimentami na rzecz drugiego małżonka. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę, że w pewnych okolicznościach alimenty mogą zostać nałożone również na małżonka niewinnego.

Alimenty od małżonka niewinnego

Zgodnie z treścią art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka alimentów. Oznacza to, że w razie spełnienie przesłanki „niedostatku” alimentów może żądać małżonek niewinny od małżonka również niewinnego, a nawet małżonek winny, jeżeli jego wina nie była wyłączna.

Stan niedostatku

Rozwiedziony małżonek znajduje się w niedostatku, gdy nie jest wstanie własnym nakładem pracy zaspokoić choćby części swoich usprawiedliwionych potrzeb. Musi on wykazać, że w tym celu wykorzystał w pełni wszystkie dostępne mu możliwości uzyskania dochodów w niezbędnej wysokości.

Przyczyną powstania niedostatku może być niemożność podjęcia pracy zarobkowej odpowiedniej do wieku, stanu zdrowia oraz posiadanych umiejętności np. na skutek konieczności zajmowania się wychowaniem dzieci lub trudnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto stan niedostatku może powstać na skutek zwiększenia się uzasadnionych potrzeb przy jednoczesnym braku możliwości zwiększenia uzyskiwanych dochodów.

Należy zaznaczyć, że stan niedostatku nie musi istnieć w chwili orzeczenia rozwodu. Żądanie świadczenia alimentacyjnego uzasadnione jest  także, gdy uprawniony do alimentów małżonek znalazł się w niedostatku dopiero po upływie pewnego czasu od orzeczenia rozwodu.

Wysokość alimentów

Według art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozwiedziony małżonek obowiązany jest dostarczyć drugiemu małżonkowi środków utrzymania w zakresie odpowiadającym „usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego”.

Obowiązek alimentacyjnie nie może powodować stanu niedostatku po stronie małżonka zobowiązanego.

Czas trwania obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny wygasa w razie zawarcia przez uprawnionego małżonka nowego małżeństwa.

Ponadto gdy zobowiązanym jest małżonek, który nie został uznany za winnego, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego. Ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego małżonka, może przedłużyć ten termin.

2 odpowiedzi do artykułu “Alimenty od małżonka niewinnego

  1. Pingback: Alimenty od małżonka niewinnego |

  2. Pingback: Alimenty od małżonka niewinnego - Adwokat Dagmara Jurkiewicz-Hajduk

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.