Uznanie ojcostwa w drodze oświadczenia

Ustalenie ojcostwa nie zawsze jest konieczne. W określonych w ustawie sytuacjach zastępuje je bowiem domniemanie ojcostwa (link do wpisu na ten temat TUATJ). Dopiero w przypadku gdy nie zachodzi domniemanie ojcostwa dla jego ustalenia niezbędnym jest albo „dobrowolne” uznanie dziecka…

Projekt nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

Na stronie Sejmu pojawił się poselski projekt zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (EW-020-335/20). Jego głównym założeniem jest przeniesienie części spraw o rozwód z drogi postępowania sądowego na drogę postępowania administracyjnego. Powyższy projekt zakłada możliwość orzeczenia rozwodu nie wyrokiem sądu, a…

Domniemanie ojcostwa

Domniemanie ojcostwa jest instytucją prawa rodzinnego, polegającą na przyjęciu założenia, że w przypadku zaistnienia określonych w ustawie okoliczności dziecko pochodzi od danego mężczyzny. Domniemanie ojcostwa „Mater semper certa est, pater est, quem nuptiae demonstrant„ – już z tej rzymskiej paremii, która została zawarta…

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka zasadniczo jest jedynym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy posiadający władzę rodzicielską rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestiach, w których zobowiązani są działać wspólnie. Obowiązek współdecydowania w istotnych sprawach dziecka wynika z przepisów…

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Przywrócenie władzy rodzicielskiej może mieć miejsce w razie ustania przyczyn, która była podstawą do wydania przez sąd postanowienia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. O podstawach pozbawienia władzy rodzicielskiej można przeczytać TUTAJ. Wniosek w przedmiocie przywrócenia władzy rodzicielskie Wniosek w przedmiocie przywrócenia władzy…

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najsurowszym środkiem ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej. Podstawę pozbawienia władzy rodzicielskiej stanowią cztery ustawowe przesłanki, enumeratywnie wymienione w art. 111 k.r.o., z których każda stanowi samoistną podstawę pozbawienia władzy rodzicielskiej. Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej Trwała…

Zażalenie na postanowienie zabezpieczające alimenty WZÓR

Jak już wspominałam we wpisie poświęconym postępowaniu zabezpieczającemu w sprawach rodzinnych (dostępny TUTAJ) na postanowienie zabezpieczające przysługuje zażalenie. Dotyczy to m.in. postanowienia zabezpieczającego alimenty. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące sposobu wnoszenia takiego zażalenia, jego treści oraz trybu rozpoznawania, a…

Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych

Postępowanie zabezpieczające ma na celu udzielenie tymczasowej ochrony roszczeniom, które są lub będą dochodzone przed sądem (np. roszczeniom alimentacyjnym).  Postępowanie zabezpieczające jest wprawdzie samodzielnym postępowaniem, niemniej pełni ono zawsze funkcję pomocniczą wobec postępowania, w którym jest rozpoznawane zabezpieczane roszczenie.

Mediacja w sprawach rodzinnych

Mediacja – nie tylko w sprawach rodzinnych – jest pozasądową formą rozwiązywania sporów, w której bezstronna osoba trzecia (mediator), pomaga zwaśnionym stronom w osiągnięciu dobrowolnego porozumienia. Celem mediacji nie jest ustalenie „kto ma rację”, ale dojście do rozwiązania, które satysfakcjonuje…

Zmiana nazwiska w trybie administracyjnym

Zmiana nazwiska była już tematem poprzedniego wpisu (link do niego TUTAJ). Dotyczył on zmiany nazwiska po rozwodzie w trybie przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Istniej jednak również tryb administracyjny zmiany nazwiska, który ma zastosowanie również w przypadku braku orzeczenia rozwodu,…