Gdy jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem

utrudnia kontakt z dzieckiemW trakcie rozwodu, jak i po jego zakończeniu często zdarza się, że na skutek narastającego konfliktu, jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem drugiemu. W przypadku gdy kontakty z dzieckiem zostały uregulowane orzeczeniem sądu, istnieje możliwość „przymuszenie” rodzica, który na co dzień sprawuje pieczę nad dzieckiem do respektowania jego postanowień. Niestety w tym celu konieczne jest wszczęcie kolejnego postępowania, tj. postępowania dotyczącego wykonywania kontaktów z dzieckiem.

Postępowania dotyczącego wykonywania kontaktów z dzieckiem

Od nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie z dniem 26 maja 2011r., postępowania dotyczącego wykonywania kontaktów z dzieckiem utraciło swój egzekucyjny charakter i stało się jednym z postępowań opiekuńczych. Postępowanie to ma na celu wykonanie prawomocnego orzeczenia Sądu, którego przedmiotem są kontakty z dzieckiem. Sąd zobowiązany jest do zbadania w jaki sposób zostały ustalone kontakty i czy doszło do naruszenia obowiązku ich realizowania, a następnie wydaje stosowne postanowienie. Należy zaznaczyć, że w postępowaniu dotyczącym wykonywania kontaktów z dzieckiem nie rozstrzyga się ponownie o sposobie kontaktów czy ich zmianie.

Sąd właściwy w sprawie

Sądem właściwym w sprawie jest Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka (również w przypadku gdy toczy się postępowanie o rozwód i zostały zabezpieczone kontakty z dzieckiem prawomocnym postanowieniem). Sprawy prowadzone są w trybie nieprocesowym, w składzie jednoosobowym.

Przebieg postępowania

Procedura jest dwuetapowa. Sąd najpierw określa zagrożenie na wypadek niezastosowania się zobowiązanego do orzeczenia ustalającego kontakty. Jeżeli zobowiązany nadal nie stosuje się do orzeczenia Sądu, uprawniony musi jeszcze raz wystąpić do Sądu, aby ten nakazał zobowiązanemu zapłatę na jego rzecz kwoty stanowiącej iloczyn kwoty, którą Sąd wcześniej zagroził za każde naruszenie i liczby naruszeń.

Z jaką kwotą należy się liczyć?

Nie ma granicy wysokości kwoty, do zapłacenia której będzie zobowiązany rodzic utrudniający kontakty z dzieckiem. Wszystko zależy od Sądu, który zobowiązany jest uwzględnić sytuację majątkową zobowiązanego. Proszę jednak pamiętać, że kwota ta – jako kara – ma cel prewencyjny, a nie alimentacyjny, musi być więc odczuwalna by zobowiązany respektował prawomocne orzeczenie o kontaktach.

Opłata sądowa

Opłata od wniosku jest stała i wynosi 40zł.

 

UWAGA! Na postanowienie Sądu pierwszej instancji przysługuje zażalenie, a nie apelacja.

Odpowiedź do artykułu “Gdy jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem

  1. Pingback: Rozwód Wrocław - kontakty z dzieckiem

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.