Alimenty – co się zmienia?

Ustawodawca nie ustaje w walce o zwiększenie ściągalności alimentów. Dlatego też w tym i w przyszłym roku wchodzą w życie zmiany przepisów mające sprawić, że większa grupa uprawnionych otrzyma zasądzone im alimenty. Ma to nastąpić głównie za sprawą aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych i zwiększenia odpowiedzialność pracodawcy świadomie zatrudniającego osoby zalegające z płatnościami alimentów

„JESTEM MAMY I TATY” – prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami k.r.o. każdy z rodziców ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. W przypadku sporu między rodzicami każdy z nich może złożyć do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Sąd…

Wspólna władza rodzicielska po rozwodzie

Obecnie już byłym małżonkom może zostać pozostawiona wspólna władza rodzicielska po rozwodzie. Wszystko za sprawą senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego dotyczącego rezygnacji z obowiązkowego ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców…

Gdy jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem

W trakcie rozwodu, jak i po jego zakończeniu często zdarza się, że na skutek narastającego konfliktu, jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem drugiemu. W przypadku gdy kontakty z dzieckiem zostały uregulowane orzeczeniem sądu, istnieje możliwość „przymuszenie” rodzica, który na…

Kontakty z dzieckiem zawsze w wyroku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sąd w wyroku rozwodowym zobowiązany jest rozstrzygnąć o sposobie utrzymywania kontaktów z małoletnim dzieckiem. Z tego powodu, bardzo często w sprawach o rozwód małżonkowie decydują się na zawarcie tzw. „porozumienia rodziców o sposobie wykonywania przez nich…

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem – jak sporządzić?

Przepisy prawa nie przewidują żadnych szczególnych wymogów formalnych w stosunku do wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Wniosek taki zatem powinien odpowiadać wymogom ogólnym właściwych dla wszystkich pism składanych w sprawach cywilnych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje określenie żądania. We…

Zakaz osobistej styczności rodziców z małoletnim dzieckiem

Utrzymywanie osobistych kontaktów z dzieckiem jest jednym z podstawowych praw każdego z rodziców. Prawo to przysługuje niezależnie od posiadania władzy rodzicielskiej. Niemniej w pewnych wyjątkowych sytuacjach kontakty z dzieckiem mogą zostać rodzicowi ograniczone, a nawet może zostać orzeczony zakaz osobistej…

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Jak wskazywałam w ostatnim wpisie, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość zniesienia wspólności majątkowej jeszcze przed rozwodem na mocy osobnego wyroku sądowego. Wszczęcie zmierzającego ku temu postępowania wymaga wniesienia do sądu stosownego pozwu. O tym jak sporządzić pozew o…

Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej

Co do zasady rozdzielność majątkowa między małżonkami powstaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód lub orzekającego separacje. Jednakże w pewnych przypadkach rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona przez sąd w osobnym postępowaniu, jeszcze przed zakończeniem postępowania rozwodowego. Kiedy…