Kontakty z dzieckiem zawsze w wyroku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sąd w wyroku rozwodowym zobowiązany jest rozstrzygnąć o sposobie utrzymywania kontaktów z małoletnim dzieckiem. Z tego powodu, bardzo często w sprawach o rozwód małżonkowie decydują się na zawarcie tzw. „porozumienia rodziców o sposobie wykonywania przez nich…

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem – jak sporządzić?

Przepisy prawa nie przewidują żadnych szczególnych wymogów formalnych w stosunku do wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Wniosek taki zatem powinien odpowiadać wymogom ogólnym właściwych dla wszystkich pism składanych w sprawach cywilnych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje określenie żądania. We…

Zakaz osobistej styczności rodziców z małoletnim dzieckiem

Utrzymywanie osobistych kontaktów z dzieckiem jest jednym z podstawowych praw każdego z rodziców. Prawo to przysługuje niezależnie od posiadania władzy rodzicielskiej. Niemniej w pewnych wyjątkowych sytuacjach kontakty z dzieckiem mogą zostać rodzicowi ograniczone, a nawet może zostać orzeczony zakaz osobistej…

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Jak wskazywałam w ostatnim wpisie, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość zniesienia wspólności majątkowej jeszcze przed rozwodem na mocy osobnego wyroku sądowego. Wszczęcie zmierzającego ku temu postępowania wymaga wniesienia do sądu stosownego pozwu. O tym jak sporządzić pozew o…

Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej

Co do zasady rozdzielność majątkowa między małżonkami powstaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód lub orzekającego separacje. Jednakże w pewnych przypadkach rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona przez sąd w osobnym postępowaniu, jeszcze przed zakończeniem postępowania rozwodowego. Kiedy…

Od czego zależy wysokość alimentów na rzecz dziecka

Większość osób składając wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka określa ich wysokość według własnego „widzi mi się”, przyjmując, że wysokość alimentów zależy wyłącznie od swobodnego uznania sądu. Tym czasem wysokość alimentów uzależniona jest od stwierdzenia i wyważenia określonych przepisami…

Alimenty na rzecz dziecka – czy można się ich zrzec?

Na każdym z rodziców ciąży obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnego dziecka. Zdarza się jednak, że w postępowaniu rozwodowym rodzic żądający powierzeniami mu pieczy nad dzieckiem rezygnuje jednocześnie z dochodzenia alimentów na jego rzecz. Takie działanie nie może jednak…