Podział majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym

Zasadniczo podziału majątku wspólnego dokonuje się już po uzyskaniu rozwodu, w osobnym postępowaniu sądowym lub w drodze umowy. Jednakże wyjątkowo podział majątku wspólnego może zostać przeprowadzony również w toku postępowania rozwodowego.

Podział majątku wspólnego w wyroku orzekającym rozwód

Zgodnie z treścią art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego. Jednakże ustawodawca wprowadził tu jeden niezwykle istotny warunek, który w znaczący sposób ograniczył możliwość skorzystania z dobrodziejstwa powyższego przepisu. Mianowicie podział majątku wspólnego jest dopuszczalny, jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Jeżeli dokonanie podziału majątku wspólnego prowadziłoby do nadmiernej zwłoki w postępowaniu, sąd w odrębnym postanowieniu albo w sentencji wyroku rozwodowego pozostawia wniosek o podział majątku wspólnego bez rozpoznania. Decyzja w tym przedmiocie nie podlega odrębnemu zaskarżeniu.

Kiedy podział majątku wspólnego nie spowoduje nadmiernej zwłoki?

Przede wszystkim przeprowadzenie podziału majątku wspólnego nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału majątku wspólnego. Ponadto „nadmierna zwłoka” nie wystąpi w sytuacji, gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności, bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wprawdzie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, ale w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie.

Częściowy podział majątku wspólnego

W ramach postępowania rozwodowego dopuszczalnym jest przeprowadzenie jedynie częściowego podziału majątku wspólnego, jeżeli tylko do części majątku wspólnego możliwe jest dokonanie podziału bez spowodowania nadmiernej zwłoki. Chodzi tu w szczególności podział majątku wspólnego w zakresie jego podstawowego składnika, jakim jest mieszkanie lub dom.

Podział majątku wspólnego w drodze ugody

Podział majątku wspólnego może zostać dokonany w procesie o rozwód również w drodze ugody. Należy jednakże zaznaczyć, że ugoda taka stanie się skuteczna dopiero z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego.

Dodatkowe koszty sądowe

Za podział majątku wspólnego przeprowadzony w toku postępowania rozwodowego naliczana jest opłata stała w wysokości 1000 zł. Rzeczona opłata pobierana jest w orzeczeniu kończącym postępowanie. W przypadku gdy podział majątku wspólnego przeprowadzony został na zgodny projekt stron opłata stała wyniesie 300 zł.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.