Alimenty – co się zmienia?

Ustawodawca nie ustaje w walce o zwiększenie ściągalności alimentów. Dlatego też w tym i w przyszłym roku wchodzą w życie zmiany przepisów mające sprawić, że większa grupa uprawnionych otrzyma zasądzone im alimenty. Ma to nastąpić głównie za sprawą aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych i zwiększenia odpowiedzialność pracodawcy świadomie zatrudniającego osoby zalegające z płatnościami alimentów.

Alimenty – 2019 r.

W 2019 r. wejdą lub już weszły w życie zmiany dotyczące świadczeń otrzymywanych z funduszu alimentacyjnego. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawienia skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432), która wprowadza zmiany m.in. w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie pracy czy ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.W

Aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych

W pierwszej kolejności zmiany dotknęły dłużników, którzy nie pracują i w związku z tym uchylają się od obowiązku alimentacyjnego. Do tej pory, w celu aktywizacji zawodowej, dłużnicy tacy musieli zarejestrować się jako bezrobotni lub osoby poszukujące pracy, jednak nie podano terminu w jakim muszą to zrobić. Od 11 stycznia 2019 r. wraz z nałożeniem obowiązku dłużnikowi zostaje wyznaczony termin nie dłuższy niż 30 dni na zgłoszenie się do odpowiedniego urzędu pracy.

Bezrobotni dłużnicy alimentacyjni od 11 stycznia 2019 r. uzyskali także pierwszeństwo w zatrudnieniu w przypadku robót publicznych. Na organizatorów robót publicznych został nałożony  bowiem obowiązek zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych. W praktyce powyższe zmiany mają przyspieszyć zdobycie zatrudnienia przez zobowiązanych, a co za tym idzie – środków na należne alimenty.

Zmiany w zakresie egzekucji alimentów

Od 11 stycznia 2019 r. zostały wprowadzone także zmiany w zakresie egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych. Co ważne zmiany te dotyczą także postępowań egzekucyjnych, które zostały wszczęte przed dniem wejścia w życie obecnie obowiązujących przepisów.

Przede wszystkim zmieniły się kwoty grzywny, które komornik będzie mógł nałożyć na pracodawcę, który nie wykonuje obowiązków związanych z egzekucją świadczeń alimentacyjnych, czyli przykładowo nie przekazuje zajętego wynagrodzenia bezpośrednio uprawnionemu do otrzymywania alimentów lub komornikowi, nie składa w terminie oświadczenia o wynagrodzeniu dłużnika czy też nie zawiadamia o zmianie pracodawcy.

Dotychczas maksymalna kwota grzywny wynosiła do 2000 zł, obecnie może wynosić ponad dwukrotnie więcej, bo aż 5000 zł. Zmiany dotyczą także powtarzalności już wymierzonej kary. Do dnia 11 stycznia 2019 r. grzywna mogła zostać powtórzona w razie dalszego uchylania się od wykonania czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie, a obecnie będzie ona nałożona automatycznie.

Uległ także ograniczeniu katalog świadczeń, które nie podlegają egzekucji.  Dotychczas nie podlegały egzekucji diety służbowe, a w chwili obecnej zwolnione  z egzekucji pozostaje wyłącznie 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych.

Zwiększenie progu dochodowego przy świadczeniu z funduszu alimentacyjnego

Zmiany obejmą także część osób, którym dotychczas nie przysługiwało świadczenie z funduszu alimentacyjnego, ponieważ przekraczały one próg dochodowy. Obecnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Po zmianach dochód ten nie będzie mógł przekroczyć kwoty 800 zł na osobę w rodzinie, co zgodnie z obliczeniami rządu spowoduje rozszerzenie liczby osób objętych świadczeniami o 65000 osób. Kwota 800 zł będzie obowiązywać przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2019 r.

Łatwiejszy dostęp do informacji o dłużniku alimentacyjnym

Zmieniają się także zasady udzielania informacji o dłużnikach alimentacyjnych komornikom sądowym. Od 11 stycznia 2019 r. obowiązek udzielania informacji – w postaci papierowej lub elektronicznej – o skazanych, na których ciąży obowiązek alimentacyjny ciąży na podmiotach dozorujący postępowanie wykonawcze.

Od 28 grudnia 2019 r. komornik będzie mógł elektronicznie uzyskać informacje zgromadzone na koncie ubezpieczonego dłużnika alimentacyjnego, co powinno przyspieszyć i usprawnić egzekucję. Informacje te będą aktualizowane automatycznie przez ZUS co najmniej raz w miesiącu

Alimenty – 2020 r.

Już teraz wiadomo, że w 2020 r. czekają nas kolejne zmiany w zakresie egzekucji świadczeń alimentacyjnych . Od 1 grudnia 2020 r. wzrosną kary grzywny, które mogą zostać nałożone na pracodawców, którzy popełniają wykroczenia z udziałem dłużników alimentacyjnych.

Zaostrzenie odpowiedzialności finansowej pracodawców ma ograniczyć ukrywanie dochodów przez dłużników alimentacyjnych, co z kolei powinno pozytywnie wpłynąć na sytuację uprawnionych do alimentów. Kara grzywny w wysokości od 1.500 zł aż do 45.000 zł będzie groziła pracodawcy (lub osobie działającej w jego imieniu) w razie:

  • nie potwierdzenia na piśmie umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy pracownika, wobec którego toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, czyli za zatrudnianie dłużników alimentacyjnych na „na czarno”
  • wypłacania wynagrodzenia wyższego niż wynika to z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz należności Funduszu Alimentacyjnego, czyli w sytuacji kiedy pracownik oficjalnie pracuje za najniższą krajową, a „pod stołem” otrzymuje wyższą pozostała cześć wynagrodzenia w celu uniknięcia egzekucji.

Wszelkie wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie skuteczności egzekucji alimentów, w szczególności poprzez aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych oraz zwiększenie skuteczności prowadzonych egzekucji komorniczych. Niezależnie jednak od tego, z uwagi na podniesienie do 800 zł kwoty dochodu na osobę w rodzinie, więcej osób otrzyma środki z funduszu alimentacyjnego.

Jeżeli interesuje cię temat alimentów na małżonka zapraszam do Mojego wpisy, który znajdziesz TUTAJ.

Jeżeli natomiast interesują Cie alimenty na dziecko, to więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Alimenty

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.