Podział majątku

Nierówne udziały w majątku wspólnym

Co do zasady udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Jednakże w postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd może ustalić również nierówne udziały w majątku wspólnym, jeżeli ze stosownym żądaniem wystąpi przynajmniej jeden z uczestników postępowania.

Umowa o podział majątku wspólnego WZÓR

Umowa o podział majątku wspólnego małżonków może zostać zawarta, gdy małżeństwo stron zostało rozwiązane przez rozwód, bądź gdy w małżeństwie obowiązuje już ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej (strony zawarły umowę w formie aktu notarialnego lub sąd wydał wyrok ustanawiający między stronami…

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Jak wskazywałam w ostatnim wpisie, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość zniesienia wspólności majątkowej jeszcze przed rozwodem na mocy osobnego wyroku sądowego. Wszczęcie zmierzającego ku temu postępowania wymaga wniesienia do sądu stosownego pozwu. O tym jak sporządzić pozew o…

Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej

Co do zasady rozdzielność majątkowa między małżonkami powstaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód lub orzekającego separacje. Jednakże w pewnych przypadkach rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona przez sąd w osobnym postępowaniu, jeszcze przed zakończeniem postępowania rozwodowego. Kiedy…

Skład majątku wspólnego

W ramach postępowania rozwodowego możliwym jest przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, jednakże pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki postępowania rozwodowego. W praktyce oznacza to konieczność zgodnego ustalenia przez małżonków co wchodzi w skład majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym

Zasadniczo podziału majątku wspólnego dokonuje się już po uzyskaniu rozwodu, w osobnym postępowaniu sądowym lub w drodze umowy. Jednakże wyjątkowo podział majątku wspólnego może zostać przeprowadzony również w toku postępowania rozwodowego.