Rozwód

Wyrok rozwodowy

Wyrok rozwodowy powinien zawsze zawierać w swej treści pewne ściśle określone elementy.  Sąd zobowiązany jest bowiem rozstrzygnąć szereg kwestii związanych z ustaniem małżeństwa, nawet jeżeli strony postępowania nie występowały z wnioskami w ich przedmiocie. Elementy wyroku rozwodowego Obligatoryjne elementy wyroku…

Rozwód – wszystko co należy o nim wiedzieć

Rozwód stanowi podstawowy sposób rozwiązania związku małżeńskiego. Przy czym jego uzyskanie nie jest zależne wyłącznie od woli współmałżonków . Rozwód może bowiem zostać orzeczony tylko w sytuacji łącznego spełnienia określonych przepisami przesłanek pozytywnych przy jednoczesnym braku przesłanek negatywnych. Pozytywne przesłanki…

Gdzie się rozwieść – jurysdykcja w sprawach małżeńskich

Gdzie się rozwieść? To pytanie, które od czasów wejścia Polski do Unii Europejskiej i związanego z tym boomu emigracyjnego stawia sobie wiele małżeństw palujących przeprowadzić postępowanie rozwodowe. W przypadku rozpadu związku pojawia się bowiem szereg pytań związanych z formalnym rozstaniem,…

Opłata sądowa od apelacji w sprawie o rozwód

Rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji w postępowaniu rozwodowym rzadko kiedy satysfakcjonuje obie strony, toteż zawsze należy liczyć się z koniecznością wniesienia apelacji. Apelacja zaś – podobnie jak i pozew o rozwód –  wiąże się z koniecznością uiszczenia stosowanej opłaty sądowej.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód

Wszczęcie postępowania rozwodowego, jak i każdego innego postępowania sądowego, związane jest z koniecznością uiszczenia określonej przepisami prawa opłaty sądowej. O tym ile wynosi opłata sądowa od pozwu o rozwód, kto i kiedy je ponosi oraz czy zawsze trzeba je uiścić…

Wina za rozkład pożycia małżeńskiego – pojęcie

Sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód jedynie w razie ustalenia, że doszło między małżonkami do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Przy czym stosownie do żądania małżonków, sąd rozstrzyga po czyjej stronie leży wina za rozkład pożycia małżeńskiego. Czym właściwie…