Natychmiastowa alimentacja

Natychmiastowa alimentacja to nowa instytucja prawna, której wprowadzenie przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Jej wprowadzenie ma uprościć dochodzenie alimentów oraz znacząco przyspieszyć proces ich zasądzania i wypłaty.

Postępowanie nakazowe alimentacyjne

Realizacji powyższych celów ma służyć postępowanie nakazowe alimentacyjne. Zgodnie ze wspomnianym projektem alimenty będą mogły być zasądzone za okres od dnia wniesienia pozwu w wysokości przewidzianej ustawowo. Wysokość alimentów zostanie określona w sposób sztywny i będzie ona uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz liczby dzieci. W chwili obecnej, stosując podany w projekcie algorytm, miałby to być odpowiednio kwoty: 500 zł na jedno dziecko, 900 zł na dwoje dzieci, 1200 zł na troje dzieci.

W przypadku wniesienia pozwu o zasądzenie alimentów za okres sprzed dnia wniesienia pozwu lub w wysokości innej niż ustawowo przewidzianej zostanie on skierowany do rozpoznania w zwykłym postępowaniu o alimenty.

Urzędowy formularz pozwu

Projekt zakłada wprowadzenie specjalnego urzędowego formularza (dostępnego także online), na którym powód będzie składał pozew, zawierający wniosek wraz z oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań określonej w art. 233 k.k.

Oświadczenie takie będzie stanowiło jedyną podstawę rozstrzygnięcia, ponieważ poza odpisem aktu urodzenia na etapie inicjowania postępowania nakazowego nie będzie konieczne dołączanie żadnych dowodów, a jedynie ich wskazanie.

Rozpoznawanie sprawy na posiedzeniu niejawnym

Co do zasady, sąd miałby wydawać rozstrzygnięcie na posiedzeniu niejawnym na podstawie samego oświadczenia powoda, które będzie zawierało informacje o:

1) uzyskiwanych dochodach,

2) kosztach utrzymania,

3) liczbie dzieci, pochodzących od tych samych rodziców, uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych,

4) niewywiązywaniu się przez pozwanego z obowiązku dostarczania środków utrzymania na rzecz powoda,

5) niewszczęciu przez rodziców małoletniego powoda sprawy o rozwód lub o separację

Sprawy w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym miałyby być rozstrzygane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia pozwu. Pozwanemu przysługiwałoby prawo wniesienia zarzutów do wydanego nakazu w terminie dwóch tygodni. Co istotne postępowanie to miałoby mieć charakter typowego postępowania nakazowego, co oznacza, że pozwany dowiadywałby się o sprawie dopiero w chwili doręczenia mu wydanego już nakazu zapłaty wraz z pozwem. W razie braku wniesienia zarzutów nakaz zapłaty miałby uzyskiwać moc natychmiast wykonalnego wyroku. Natomiast w przypadku, kiedy pozwany wniesie prawidłowo zarzuty sprawa trafiałaby po postępowania w trybie zwykłym.

Natychmiastowa alimentacja nie dla wszystkich

Z założenia o natychmiastowe świadczenie alimentacyjne mogłyby wystąpić jedynie osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie wytoczyły powództwa o świadczenia alimentacyjne.

Zachęcam do śledzenia prac na projektem nowelizacji

Nie wiadomo jednak, czy i w jakiej formie proponowane zmiany zostaną wprowadzone. Przebieg dalszych prac nad zgłoszonym projektem można śledzić TUTAJ.

Natychmiastowa alimentacja o jedna z wielu planowanych zmian w prawie rodzinnym. O innych można przeczytać na blogu pod poniższymi linkami:
Opieka naprzemienna
Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

 

Natychmiastowa alimentacja

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.