Opłata sądowa od pozwu o rozwód

Wszczęcie postępowania rozwodowego, jak i każdego innego postępowania sądowego, związane jest z koniecznością uiszczenia określonej przepisami prawa opłaty sądowej. O tym ile wynosi opłata sądowa od pozwu o rozwód, kto i kiedy je ponosi oraz czy zawsze trzeba je uiścić dowiesz się poniżej.

Wysokość opłaty sądowej od pozwu o rozwód i sposób jej uiszczenia.

W sprawie o rozwód strona wnosząca pozew zobowiązana jest uiścić opłatę stałą w wysokości 600 zł. Rzeczoną opłatę można uiścić gotówką w kasie sądu, przelewem na rachunek bankowy sądu bądź w znakach sądowych, które nakleja się na pozew. W przypadku gdy opłata sądowa od pozwu o rozwód zostanie uiszczona w kasie sądu lub przelewem, do pozwu należy załączyć stosowane pokwitowanie lub potwierdzenie dokonania przelewu.

Skutki nieuiszczenia opłaty sądowej od pozwu o rozwód.

Jeżeli opłata sądowa od pozwu o rozwód nie zostanie uiszczona, przewodniczący wydziału wezwie do opłacenia pozwu w terminie tygodniowym, pod rygorem jego zwrócenia. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu przewodniczący wydziału zwraca pozew, który w takim przypadku nie wywołuje żadnych skutków, jakie przepisy wiążą z jego wniesieniem do sądu.

Zwolnienie od kosztów sądowych.

W przypadku gdy Powoda nie stać na uiszczenie wskazanej wyżej opłaty może on złożyć wniosek o zwolnienie go od kosztów postępowania sądowego w całości lub w części. Wniosek taki może być zawarty już w samym pozwie lub złożony osobny w późniejszym czasie.

Zwolnienie jest możliwe jeżeli Powód wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i małoletnich dzieci, jeżeli takie posiada. Dodatkowo – co bardzo ważne- do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (wzór do pobrania).

Gdy Sąd zwolni stronę od ponoszenia kosztów sądowych w całości, to nie będzie ona ponosiła w postępowaniu rozwodowym żadnych kosztów. Może zdarzyć się również sytuacja, w której Sąd zwolni Powoda od kosztów sądowych ponad oznaczoną kwotę (np. 300 zł) i zobowiąże go do uiszczenia opłaty od pozwu o rozwód w pozostałej kwocie (tzw. zwolnienie częściowe).

Zwrot poniesionych kosztów sądowych.

Przy orzeczeniu rozwodu bez orzekania o winie Sąd z urzędu zwraca Powodowi połowę uiszczonej opłaty, tj. 300 zł. Zwrot następuje po uprawomocnieniu orzeczenia na rachunek bankowy wskazany przez Powoda.

Przy orzeczeniu rozwodu z wyłącznej winy Pozwanego Sąd zobowiązuje go do zwrotu Powodowi całości poniesionych kosztów sądowych.

W przypadku gdy pozew o rozwód zostanie cofnięty lub dojdzie do pojednania stron przed Sądem I-instancji Sąd z urzędu zwróci Powodowi całą uiszczoną opłatę od pozwu. Natomiast gdy strony pojednają się przed zakończeniem postępowania apelacyjnego Sąd z urzędu zwraca połowę uiszczonej opłaty od apelacji.

Aktualny stan prawny dotyczący opłat sądowych w sprawach rodzonych we wpisie Opłaty sądowe w sprawach rodzinnych – najnowsze zmiany

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.