Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych

Postępowanie zabezpieczające ma na celu udzielenie tymczasowej ochrony roszczeniom, które są lub będą dochodzone przed sądem (np. roszczeniom alimentacyjnym).  Postępowanie zabezpieczające jest wprawdzie samodzielnym postępowaniem, niemniej pełni ono zawsze funkcję pomocniczą wobec postępowania, w którym jest rozpoznawane zabezpieczane roszczenie.

KTO MOŻE WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE?

Zgodnie z art. 7301§1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda ze stron (powód, pozwany) lub uczestnik postępowania jeśli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.  Co ważne wniosek o zabezpieczenie można złożyć przed wniesieniem powództwa, w samym pozwie (czy wniosku) lub w toku sprawy w pierwszej bądź drugiej instancji.

Ponadto w postępowaniach sądowych, które mogą zostać wszczęte z urzędu również postanowienie o zabezpieczeniu może zostać wydane z urzędu.

TREŚĆ I FORMA WNIOSKU O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia składa się na piśmie z odpisem dla strony przeciwnej. Należy pamiętać, że wniosek należy opłacić. Opłata nie jest wymagana w przypadku złożenia wniosku o zabezpieczenie alimentów przez osobę uprawnioną, czy osoby zwolnione przez sąd z kosztów sądowych. Więcej o opłatach sądowych w sprawach rodzinnych TUTAJ.

Art. 736 § 1 k.p.c. wskazuje, że wniosek  o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego określonym w art. 126 i nast. k.p.c. Niezbędnymi elementami każdego wniosku są zatem: oznaczenie sądu, do którego wniosek jest skierowany, imiona, nazwiska stron, ewentualnie pełnomocników, oznaczenie miejsca zamieszkania stron (jeżeli jest to pierwsze pismo w sprawie), sygnatura sprawy jeżeli sprawa jest już w toku oraz wartość przedmiotu sporu (gdy zabezpieczenie dotyczy alimentów). Pismo procesowe wszczynające postępowanie zabezpieczające powinno być też odpowiednio zatytułowane: „ WNIOSEK O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA’ lub „WNIOSEK W PRZEDMIOCIE ZABEZPIECZENIA”.

Kluczowym elementem wniosku jest dokładne oznaczenie roszczenia i sposobu jego zabezpieczenia oraz co ważne uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.

Wniosek oczywiście należy własnoręcznie podpisać – za wyjątkiem sytuacji gdy reprezentuje nas pełnomocnik.

Przykładowy wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów znajdą Państwo TUTAJ.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Zgodnie z przepisami art. 734 k.p.c. właściwym w postępowaniu zabezpieczającym jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji.

Jeżeli nie można ustalić takiego sądu, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma być wykonywane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, a w przypadku braku i tej podstawy lub w przypadku, gdy postanowienie miałoby być wykonywane w okręgach różnych sądów – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

Wniosek o udzieleniu zabezpieczenia rozpoznaje sąd w takim składzie, w jakim orzeka przy rozpoznawaniu sprawy. Orzeczenie rozstrzygające wniosek może zapaść zarówno po przeprowadzeniu rozprawy, jak i na posiedzeniu niejawnym.

Orzeczenia zapadające w postępowaniu zabezpieczającym mają postać postanowień. Jeżeli któraś ze stron nie zgadza się z rozstrzygnięciem może złożyć zażalenie.

WIĘCEJ W TEMACIE ZABEZPIECZEŃ

Poniżej wpisy związane z tematyką zabezpieczeń w sprawach rodzinnych

POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

 

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.