Skład majątku wspólnego

W ramach postępowania rozwodowego możliwym jest przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, jednakże pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki postępowania rozwodowego. W praktyce oznacza to konieczność zgodnego ustalenia przez małżonków co wchodzi w skład majątku wspólnego.

Majątek wspólny małżonków

Skład majątku wspólnegoCo do zasady z chwila zawarcia małżeństwa powstaje, a dokładniej dopiero zaczyna powstawać, majątek wspólny małżonków. Zgodnie z ogólną regułą do majątku wspólnego należą wszelkie składniki majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich w czasie trwania  małżeństwa, jeżeli przepisy prawa nie przewidują ich zaliczenia do majątku osobistego jednego z małżonków. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Przede wszystkim na majątek wspólny  małżonków składa się wynagrodzenie za prace – oczywiście tylko te uzyskane w czasie trwania małżeństwa. Należy zaznaczyć, że chodzi tu o wynagrodzenie już pobrane, tak z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia, czy też z umowy o dzieło. W związku z powyższym roszczenie o wypłatę zaległego wynagrodzenia wchodzi jeszcze do majątku osobistego danego małżonka.

Oprócz wynagrodzenia za pracę do majątku wspólnego zalicza się również dochód uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej, dochód uzyskany z prowadzonego gospodarstwa rolnego, dochód z posiadanego majątku (np. czynsz w wynajmu lokalu mieszkalnego) oraz emerytury, renty czy zasiłki.

Dochody z majątku wchodzą do majątku wspólnego, nawet jeżeli sam majątek przynoszący dochody należy do majątku osobistego jednego z małżonków (np. czynsz z najmu lokalu mieszkalnego nabytego przez jednego z małżonków jeszcze przed zawarciem małżeństwa).

Ponadto do majątku wspólnego małżonków wchodzą środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Co nie wchodzi w skład majątku wspólnego?

Przedstawione powyżej składniki majątkowe nie stanowią zamkniętego katalogu, a jedynie przykładowe wyliczenie. Jego uzupełnienie stanowi niejako katalog składników wchodzących w skład majątku osobistego każdego z małżonków, który ma już charakter zamknięty. W związku z powyższym składniki majątkowe, które nie zostały poniżej wskazane, a zostały nabyte w czasie trwania związku małżeńskiego, będą co do zasady wchodziły w skład majątku wspólnego.

Zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

  1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
  2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
  3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
  4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
  5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
  6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
  7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
  8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
  9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
  10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Wyjątek w przypadku darowizn i spadków?

Przepisy art. 34 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzają pewien wyjątek w odniesieniu do przedmiotów zwykłego urządzenia domowego nabytych w drodze darowizny lub spadkobrania. Mianowicie jeżeli  służą one do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Podział majątku wspólnego

O sposobach podziału majątku wspólnego możesz przeczytać w moich kolejnych wpisach:

Umowa o podział majątku wspólnego – wzór

Podział majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym

 

 

 

 

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.